Tag Archive: สนทนาต่อเนื่องบน Google Assistant ไม่ต้องพูด Hey Google ทุกประโยคแล้ว

สนทนาต่อเนื่องบน Google Assistant ไม่ต้องพูด Hey Google ทุกประโยคแล้ว

ฟีเจอร์ที่ทำให้การสนนทนาบน Google Assistant ต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติเรียกว่า Continued Conversation ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องพูดคำว่า Hey Google หรือ Ok Google ทุกประโยคอีกแล้ว

การใช้งานฟีเจอร์ Continued Conversation จะต้องเข้าไปเปิดตั้งค่าการใช้งานในแอพซะก่อน โดยครั้งแรกต้องพูด Ok Google หรือ Hey Google ก่อน ประโยคต่อไปเราไม่ต้องพูดอีก เพราะ Google Assistant จะรอฟังคำพูดเรานานขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่านานแค่ไหน หากพูดไม่ทันอาจะต้องพูดประโยคดังกล่าวอีกหรือไม่?

ตอนนี้ยังใช้งานฟีเจอร์ Continued Conversation ได้แค่บน Google Home, Google Home Mini และ Google Home Max เท่านั้น