Tag Archive: loT

สิงคโปร์พร้อมดันเทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านให้ก้าวหน้า

ณ ประเทศสิงคโปร์ การพัฒนาทางด้าน IT นั้นถือว่าก้าวหน้าอย่างมากและรวดเร็ว ถึงขั้นที่ว่าเป็น HUB กลางระหว่างโลกเลยก็ว่าได้ ล่าสุดมีนโยบายที่จะผลักดันเทคโนโลยีใหม่ทั้ง 4 ด้านให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีก ซึ่งประกอบด้วย

  1. ด้าน AI และ Data Science ซึ่งเกี่ยวกับสมองกลหรือปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
  2. ด้าน Cyber Security ซึ่งเกี่ยวกับระบบความมั่นคงและความปลอดภัยทาง Cyber เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงในเชิงธุรกิจ
  3. ด้าน VR/AR ซึ่งมุ่งเน้นไปทางด้านการเรียนและการศึกษาเป็นหลัก
  4. ด้าน loTและด้าน 5G